Αρχική arrow Τα Σχέδια Διαxείρισης arrow Ανατολική Πελοπόννησος (GR03) arrow Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου

Σχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου

Τόπος ανάρτησης των κυριότερων στοιχείων του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος

Αναρτώνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης τα κυριότερα στοιχεία του προσχεδίου διαχείρισης ώστε να μπορέσετε να στείλετε απόψεις για την οριστική διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος

Ειδικότερα παρέχονται:

  • Τα σημαντικότερα ζητήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος

Περιλαμβάνεται περιγραφή του υδατικού διαμερίσματος και των υδατικών συστημάτων του (επιφανειακά και υπόγεια νερά), των κύριων χρήσεων νερού σε αυτό και των προστατευόμενων περιοχών όσον αφορά στην κατάσταση των νερών και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης εφαρμογής των άρθρων 5 και 6 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), και προσδιορίζονται θέτοντας σε δημόσια συζήτηση σημαντικά ζητήματα διαχείρισης νερού αναφορικά με την ποσοτική διαχείριση και τις απολήψεις, τα τροποποιημένα υδατικά συστήματα, τη σημειακή και διάχυτη ρύπανση, τις επιπτώσεις της, την επάρκεια και την ποιότητα του πόσιμου νερού και την ανάλυση του κόστους ύδατος. Τα στοιχεία αυτά και τα σχετικά αναλυτικά κείμενα αποτελούν κύριο μέρος του τελικού Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η ενημέρωση φορέων και κοινού επ’ αυτών καθώς και η εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων από διαδικασίες ανοικτές διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες για τον καλύτερο τελικό σχεδιασμό.

Υποστηρικτικά κείμενα της έκθεσης επισκόπησης των σημαντικότερων ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος (υπό μορφή προσχεδίων Διαχείρισης των επιμέρους λεκανών απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος)

Το Προσχέδιο Διαχείρισης υδατικών πόρων ακολουθεί και αξιοποιεί τη δημόσια συζήτηση επί των σημαντικότερων ζητημάτων διαχείρισης που προηγήθηκε. Αποτελεί το δεύτερο στη σειρά βήμα διαμόρφωσης του τελικού Σχεδίου Διαχείρισης που θα ισχύσει και θα εφαρμοσθεί τα επόμενα χρόνια. Το προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή ευρύτατου περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου, όπως η νιτρορρύπανση, οι ευαίσθητες περιοχές (διαχείριση αστικών λυμάτων), η προστασία των οικοτόπων και των σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, οι επιπτώσεις από έργα και δραστηριότητες και από προληπτικές δράσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων ρύπανσης, η εξοικονόμηση και ανακύκλωση νερού, καθώς και θέματα κόστους νερού. Τα Οριστικά Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν αποτελούν το πλαίσιο κατευθύνσεων και τον «οδικό χάρτη» λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών σε όλους τους τομείς των νερών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων θα το βρείτε εδώ

  • Περίληψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί σε στρατηγικό επίπεδο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, αναλύοντας τη σκοπιμότητα των Σχεδίων Διαχείρισης και αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια λύσεων στα ζητήματα διαχείρισης νερού. Η αναγκαιότητα υποβολής των διαχειριστικών σχεδίων νερών στη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) προκύπτει από σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/42/ΕΚ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 2006. Για πρώτη φορά τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων αξιολογούνται περιβαλλοντικά σε στρατηγικό επίπεδο, διαμορφώνοντας τις αναγκαίες συνθήκες για φιλικότερο προς το περιβάλλον σχεδιασμό σε πρώιμο στάδιο.

Μετά το πέρας της ανάρτησης των θεματικών ενοτήτων του προσχεδίου διαχείρισης θα αναρτηθεί η περίληψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν συνοπτικά κείμενα των μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που έχει προκηρύξει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Τα αναλυτικά κείμενα τεκμηρίωσης τους θα διατίθενται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων κατόπιν σχετικής αίτησης.


Πληροφορίες, ερωτήσεις, αποστολή απόψεων:
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Ιατρίδου 9 ΤΚ 115 26 Αθήνα, τηλ: 2106931281
2106931269, Φαξ 2106994355 e mail: info.egy@prv.ypeka.grΧάρτες Λεκάνης Απορροής Οροπεδίου Τρίπολης


Χάρτες Λεκάνης Απορροής Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου


Χάρτες Λεκάνης Απορροής Ευρώτα

Νέα/Ειδήσεις

Related Items